دوشنبه, 29 آبان 1396          
عنوان : همایش دو روزه آشنایی با سنجه های جدید اعتبار بخشی بیمارستانها - 10 و 11 مهرماه 1395
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ 
ساعت : ۱۱:۳۷:۱۰

بسمه تعالی

همایش دو روزه آشنایی با سنجه های جدید اعتبار بخشی بیمارستانها

مورخ 10و11/7/1395

همایش دو روزه آشنایی با سنجه های جدید اعتبار بخشی بیمارستانها مورخه 10و11/7/95 در محل سالن آمفی تاتر دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولین و مدیران ارشد و کارشناسان و دست اندرکاران حوزه اعتبار بخشی بیمارستانی در سطح ادارات بهداری آجا و بیمارستانهای تابعه برگزار گردید .

دکتر رضا تویسرکان منش مدیر مؤسسه اعتبار بخشی رسالت رازی بعنوان مدرس در این همایش حضور یافته و مطالب زیر ارائه گردید :

 1. مروری بر تاریخچه، مبانی و سنجه های اعتبار بخشی بیمارستانی در جهان.
 2. مروری بر تاریخچه، مبانی و سنجه های اعتبار بخشی بیمارستانی در ایران از آغاز تاکنون
 3. معرفی ویرایش سوم استاندارد و سنجه های اعتبار بخشی ملی ایران .
 4. نکاتی پیرامون نحوه ارزیابی اعتبار بخشی .

ضمناً فایل مطالب آموزشی مرتبط با موضوعات فوق در این سایت قابل دسترسی می باشد .

قابل توجه

 1. براساس مطالعات انجام شده در بیمارستانهای پایلوت بخش عمده ای از استانداردها در تمامی انواع بیمارستانها قابل اجرا و ارزیابی است. اما برخی از استانداردها با توجه به ساختار عملکردی و نوع گرایش و ساختار تشکیلاتی، ممکن است از یک محور تا یک استاندارد و حتی سنجه غیر مرتبط و غیر قابل ارزیابی باشد. این موارد براساس نتایج پایلوت در سامانه اعتباربخشی در انواع بیمارستانها تعیین شده است. اما به منظور افزایش دقت و رعایت اصل خود ارزیابی در اعتباربخشی، بایستی یک بار دیگر توسط هریک از مراکز براساس بخشها/ واحدهای فعال، نوع فعالیت و سطح عملکرد، مجددا براساس کتاب راهنما بررسی و سنجه های غیرمرتبط (غیر قابل ارزیابی) توسط هر بیمارستان در سامانه اعتباربخشی خود اظهاری شود، که در صورت تایید دانشگاه متبوع بسته ارزیابی بیمارستان، نهایی شده و مبنای خود ارزیابی و ممیزی نهایی قرار خواهد گرفت. این شیوه از همکاری برای تعیین و تایید  سنجه های غیرقابل ارزیابی با توجه به تنوع بسیارگسترده انواع بیمارستانها در کشور و تفاوت های خرد و کلان آنها به عنوان مطالبه اصلی بیمارستانها در ارزیابی های پایلوت و جلسات کشوری، توسط مراکز مطرح گردید که در پاسخ به این مطالبه به حق، به شرح پیشگفت برنامه ریزی گردید. بنابراین اولین اقدام هریک از بیمارستانها پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور، تایید نهایی سنجه های غیر مرتبط در سامانه اعتباربخشی خواهد بود.
 2. خط مشی وروش، دستورالعمل، روشهای اجرایی، کتابچه و مجموعه های آموزشی و سایر مستندات زیرساختی، بایستی در شکل فایل الکترونیکی تهیه و در دسترس کارکنان قرار گیرد.
 3. نقش کمیته های بیمارستانی به واسطه تکیه بر کارگروهی و استفاده از خرد جمعی بسیار کلیدی و تعیین کننده است. ساختار و موارد مشترک کمیته های بیمارستانی در استاندارد الف – 2 – 5 با 10 سنجه در محور تیم مدیریت اجرایی تبیین شده است. اما با عنایت به اهمیت کمیته های مختلف بیمارستانی و نقش مشارکتی آنها در برنامه ریزی و بازنگری مدیریت، در محورهای مرتبط و در استانداردهای معین و یا در گامهای اجرایی ایفای نقش می نمایند. ضمن آنکه تیم مدیریت اجرایی و کمیته های بیمارستانی در بسیاری از سنجه ها در ردیف هدایت کنندگان کیفیت معرفی شده و در پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی نقش برجسته ای ایفا می نمایند. بدین ترتیب توجه ویژه مدیران ارشد به توسعه مدیریت مشارکتی و کارگروهی در تحقق استانداردهای اعتباربخشی و در مسیر اعتلای کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی بیماران، بسیار راهگشا خواهد بود.
 4. موضوع وزن دهی سنجه ها اولین بار در نسل سوم اعتباربخشی پیش بینی شده است. این تغییر مهم نیز از مطالبات مراکز و توصیه موکد اساتید فن بود. چرا که حتی در یک استاندارد حجم عملکرد و تاثیر کیفی سنجه ها با هم برابر نیستند. از طرفی سنجه ها در سه نوع ترکیب بندی طراحی شده اند:
 • سنجه های تک بعدی که صرفاً یکی از موارد زیرساختی، فرآیندی یا پیامدی را سنجش می نمایند.
 • سنجه های دوبعدی که علاوه بر زیر ساخت، به فرآیند یا پیامد هم سنجش می نمایند.
 • سنجه های سه بعدی که زیرساخت، فرآیند و پیامد یک استاندارد را سنجش می  نمایند.

بنابراین هریک از محورها، زیر محورها، استانداردها، سنجه /گامهای اجرایی وزن و ارزش اختصاصی خود را متناسب با حجم عملکرد و میزان تاثیر بر پیامدهای کیفی و ایمنی بیماران دارند . بدین ترتیب تعداد سنجه در یک محور یا زیر محور الزاماً، مبین میزان تاثیر آن محور بر امتیاز نهایی بیمارستان نخواهد بود . این اوزان در سامانه الکترونیک اعتباربخشی براساس معیارهای معین تعیین شده اند . بیشترین وزن به سنجه های ارتقاء دهنده ایمنی و کیفیت خدمات اختصاص یافته است . به عنوان مثال رعایت اصول جراحی ایمن با یک سنجه در محور مراقبتهای بیهوشی و جراحی سنجش میشود . اما وزن این سنجه با توجه به ابعاد و اهمیت آن در ایمنی بیماران بالاتر از سایر سنجه های هم گروه می باشد و نمره خام بدست آمده از این سنجه، پس از تراز شدن به نمره نهایی سهم زیادی در سقف امتیاز کسب شده بیمارستان دارد .

 1. سنجه ها در سه سطح الزامی، اساسی و ایده آل سطح بندی شده اند. کتاب حاضر شامل سنجه های الزامی               و اساسی بوده و سنجه های ایده آل برای بیمارستانهای داوطلب اخذ درجه عالی در سامانه اعلام خواهد شد.           سنجه های الزامی، به سنجه هایی اطلاق میشود که تمامی بیمارستانها ملزم به پیاده سازی کامل آنها بوده و در صورت عدم احراز هریک از آنها گواهینامه اعتباربخشی مرکز صادر نخواهد شد. این سنجه ها کمتر از6% کل سنجه ها را تشکیل داده و شامل امتیازدهی نیز نخواهند بود و صرفاً احراز و عدم احراز آنها ارزیابی خواهد شد. سنجه های اساسی، بدنه اصلی رتبه بندی بیمارستانها را تشکیل میدهند و براساس امتیاز کسب شده در این سطح از سنجه ها، بیمارستانها از درجه یک تا سه رتبه بندی خواهند شد. لازم به ذکر است ملاک انتخاب سنجه های سطح الزامی براساس الزامات قانونی و تاثیر سیستماتیک یک سنجه در کیفیت تام و ایمنی بیماران تعیین شده است.

خود ارزیابی

اولین بار فرآیند خودارزیابی با رویکرد بهبود مبتنی بر ارزشیابی داخلی در این دوره از اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران، برنامه ریزی شده و با مشارکت بیمارستانها اجراء خواهد شد . استاندارد الف – 3 – 6 تیم مدیریت اجرایی بیان کننده نحوه خودارزیابی بیمارستانها است . بازه زمانی و تقویم خود ارزیابی نهایی از طریق دانشگاه متبوع به اطلاع مراکز خواهد رسید، بر این اساس هریک از بیمارستانها طبق تقویم خود بایستی در بازه زمانی تعیین شده نسبت به بارگذاری مستندات و ارسال نهایی نتایج ارزیابی داخلی خود در سامانه اقدام نمایند . در غیر این صورت سامانه غیر فعال شده و ارزیابی نهایی ملاک اعتباربخشی این مراکز خواهد بود . از آنجا که نتایج خود ارزیابی در طراحی نقشه ممیزی نهایی بیمارستان تعیین کننده می باشد . لذا توصیه میشود به منظور پیشگیری از اطاله زمان ارزیابی، بیمارستانها نتایج خودارزیابی را منطبق بر عملکرد واقعی بیمارستان، در سامانه ثبت و ارسال نمایند.

لازم به ذکر است، دسترسی بیمارستانها به سامانه اعتباربخشی، صرفاً با نام کاربری و کلمه عبور انحصاری که توسط دانشگاه متبوع تحویل رئیس /مدیرعامل بیمارستان یا نماینده وی با ابلاغ رسمی میشود، میسر خواهد بود .

اعتباربخشی نهایی

با توجه به اهمیت و جایگاه تاثیرگذار ارزیابان در اعتباربخشی، با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و بین المللی همزمان با بازنگری استانداردها و روش ارزیابی، برنامه تربیت ارزیان اعتباربخشی کشور در دست اجرا می باشد و براساس برنامه ریزی های بعمل آمده تلاش خواهد شد فرآیند ارزیابی های متعدد به صورت یکپارچه و با حضور تیمهای مشترک در انواع استانداردهای آموزشی، دوستدار مادر، دوستدار کودک، هتلینگ، دوستدار ایمنی، ارتقاء سلامت و سایر، در قالب یک تیم حرفه ای،               برنامه ریزی و اجراء شود . مدت زمان ارزیابی نهایی براساس اندازه و نوع تخصص بیمارستان از 2 الی 3 روز خواهد بود و تعداد نفرات ارزیاب نیز حداکثر 6 نفر خواهند بود . با توجه به وظیفه محور بودن بسیاری از استانداردها، جمعیت نمونه برای ارزیابی سنجه /گامهای اجرایی، متناسب با حجم عملکرد هر بیمارستان از بخشهای مرتبط انتخاب خواهد شد . مستندات ارسالی در سامانه و قبل از انجام ارزیابی میدانی و نهایی بیمارستان، امتیاز دهی خواهد شد . لذا در روزهای اعتباربخشی نهایی ارزیابان، متمرکز عملکرد بیمارستان بوده و نیازی به ارائه مستنداتی از نوع خط مشی و روش، دستورالعمل، روش اجرایی، کتابچه های آموزشی و سایر موارد که در استاندارد به الکترونیکی بودن آنها تاکید گردیده، نخواهد بود .

اعلام نتایج نهایی و رسیدگی به اعتراض ها

پس از انجام ارزیابی نهایی و تایید نتایج توسط کمیته اجرایی اعتباربخشی، نتایج و بازخورد ارزیابی در سامانه و با استفاده از نام کاربری وکلمه عبور بیمارستان قابل رویت خواهد بود . مدت انتظار بیمارستانها برای اخذ بازخورد و صدورگواهینامه بسیار کوتاهتر از دوره های گذشته برنامه ریزی شده است . درصورت اعتراض بیمارستان به نتایج هریک از محورها، با ذکر دلایل و ارسال مستندات مربوط در بازه زمانی معین کمیته اجرایی اعتراض های وارده را بررسی و در صورت تصویب، بازدید مجدد برنامه ریزی و در نهایت گواهینامه بیمارستان صادر خواهد شد .

 
 بازگشت           چاپ چاپ     
 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاونت درمان
آدرس : تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده / تلفن : 55-88028350 - 021

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7